გამოყენებული მასალები

ტექსტების მოსამზადებლად, გამოყენებულია მ. მანიას, გ. ჭანიშვილის, დ. ხოშტარიას, მ. შავიშვილის, თ. გერსამიას, ლ. ანდრონიკაშვილის, ქ. დარჩიას, თ. ღვინერიას www.tas.ge-ზე ატვრირთული ინდივიდუალური კვლევები;
www.tas.ge
www.memkvidreoba.gov.ge

გამოყენებული ლიტერატურა:
აფრასიძე გ. საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქები (XI-XIIIსს.). თბ., `მეცნიერება~. 1987. ალექსანდრე როინიშვილი. პირველი ქართველი მესურათხატე. 1846-1898 (ფოტოალბომი). თბ., `ლიტერა~, (წ.გ.).
ბათიაშვილი გ. მოსაზრებანი „ძველი თბილისის“ განაშენიანების რეკონსტრუქცია- რეგენერაციისთვის. კრებულში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. წიგნი მეორე. თბ., 2004.
ბალახაშვილი ი. ძველი თბილისი. თბ., 1951.
ბარნოვი ა. ძველი თბილისის მუსიკოსები. თბ., `ხელოვნება~, 1974.
ბაულიგი ი., მანია მ., მილდენბერგერი ჰ., ციგლერი კ. თბილისის არქიტექტურული გზამკვლევი. ზაარბრიუკენი, 2004 (ქართულ და გერმანულ ენებზე).
ბენდიანაშვილი ალ. საქალაქო თვითმმართველობა და ბრძოლა მისი დემოკრატიზაციისათვის საქართველოში. თბ., `საბჭოთა საქართველო~. 1982
ბერიძე ვ. თბილისის ხუროთმოძღვრება 1801-1917 წლები, ტ. I-II, თბილისი, 1960, 1963. ბერიძე ვ. XVIII საუკუნის თბილისი ვახუშტის გეგმის მიხედვით. „ანალები“ I, თბ., 1947.
ბერიძე თ. ძველი თბილისის სურათები. თბილისი, `ნაკადული~, 1980.
ბერძნიშვილი მ. თბილისის გარეგანი სახე XVIII საუკუნეში. თბ., „მეცნიერება“, 1965.
გამყრელიძე გ. ხელოსნობა თფილისში. ტფილისი, `შრომა~, 1926.
გერსამია თ. თბილისი. `საბჭოთა საქართველო~, 1984.
გვრიტიშვილი დ. მესხია შ. თბილისის ისტორია. თბ. საბლიტგამი, 1952
გრიშაშვილი ი. საიათნოვა. ტფილისი, 1918.
 გრიშაშვილი ი. ძველი ტფილისის ლიტერატურული ბოჰემა. თბ., 1929.
გრიშაშვილი ი. ქალაქური ლექსიკონი. საარქივო მასალა. თბ., `სამშობლო~, 1997.
დოკუმენტები თბილისის ისტორიისათვის. წ. 1. თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ., 1962.
ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსი. თბ., `საბჭოთა საქართველო~,1973.
 ზარდალიშვილი გ. თბილისისა და მისი მიდამოების ტოპონიმია. თბ., თსუ-ს გამ., 1978.
თბილისი. ეკონომიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ. 1957.
თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში. თბ., 2004.
მანია მ. გერმანელი არქიტექტორები თბილისში. თბილისი 2018.
მანია მ. ევროპელი არქიტექტორები თბილისში. თბილისი 2006.
შონვაძე თ. XIX- საუკუნის მეორე ნახევრისა და XX საუკუნის დასაწყისის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათი არქიტექტურა თბილისში. თბილისი. 2023

გალერეა